om andkær bys protokol

 

Hans Brandt

Protokollen er indkøbt af lodsejerne, dvs. gårdejerne, i Andkær og taget i brug i 1828. Den til enhver tid siddende oldermand noterer de vigtigste hændelser og beslutninger i årets løb og overlader så bogen til sin efterkommer. Lodsejerne, der også omtaler sig som bymænden, udgør før kommunerne opstår en slags råd, der tager sig af stort og småt. Blandt de vigtigste opgaver er vedligeholdelse af vejene, fordeling af forskellige arbejdsopgaver, som påhviler bymændene, bl.a. snerydning. Strandskovene og Sønderskoven giver mange problemer med at forhindre skovtyverier og sikre, at ingen fremmede lader deres dyr græsse i byens skove. Af den grund ansættes en skovfoged, der mod en nøje fastsat betaling skal holde øje med skoven og gribe ind, hvis der forekommer ulovligheder. De nærmere bestemmelser bliver fastsat i en kontrakt, der med mellemrum bliver fornyet og underskrevet af såvel bymændene som skovfogeden.

Ved en enkelt lejlighed lykkes det i året 1846 skovfogeden at anholde hele tre skovtyve, som pænt må gå til bekendelse og finde sig i at betale 8 skilling hver i bøde og love aldrig mere at vise sig i Andkærs skove. (se side 6 i protokollen). Alle tre må pænt skrive under på tilståelsen og dommen, de to dog med ført hånd.


Ud over de almindelige notater og kontrakter rummer protokollen lister med nøjagtig opgørelse over, hvad hver enkelt beboer har måttet levere af madvarer, foder og andre produkter til de fjendtlige tropper, der var indkvarteret på egnen i 1849 og senere i 1864, sikkert med henblik på at få erstatning for det mistede.

Der findes desuden spredt i bogen nogle ufuldstændige og vanskeligt tydelige opgørelser over nogle enkelte gårdes jordtilliggender.

 

Efterhånden som kommunen overtager flere og flere opgaver, mister byens råd gradvis sin betydning, og den sidste indføring er foretaget i 1960, hvor protokollen overdrages til Arne Østergård, som overlader den til Børkop bibliotek i 1976.