skærup skole


Skærup skole. Bygget i 1913

Metha Lange

Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet påbød, at der fra 1. januar 1901 ved enhver skole i landkommunerne skulle findes en EMBEDSBOG, der skulle føres af den stedlige lærer. 
I denne embedsbog anføres Skærup skoledistrikts område: Darnkær, Skærup 
by og af Skærup mark matrikelnumrene 16a, 9b, 20g, 18e og 17h.- 
Embedsbogen, som er bevaret, giver mange interessante oplysninger om skolegangen, oplysning om lærerne og andre sider af skolens aktiviteter, f.x. om eventuel aftenskole. Der blev i vintrene 1905-06, 1906-07, 1908-09 og 1912-13 afholdt aftenskole for karle og piger. 1. vinter med 27 elever, sidste med 15. Der blev undervist i dansk, regning og skrivning samt i naturlære og geografi. 
I samme embedsbog anføres: 
"2.maj 1913 vedtog sognerådet efter et andragende fra lærer Andersen at nedbryde den gamle skole (rytterskolen) og på dens plads at opføre en ny og mere tidssvarende skole. - Den ny skole bliver bl.a. forsynet med elektrisk lys fra Højspændingsværket i Fredericia."
 
Efterfølgende præsenteres uddrag fra sognerådets forhandlingsprotokol om bygning af en ny skole: 
1912, den 19.december har sognerådet modtaget et andragende fra lærer Andersen om forskellige tilbygninger og omlavninger (!) ved Skærup skole. Det vedtages, at det samlede sogneråd afholder et møde i skolen mandag den 30.december om eftermiddagen. 
1913, den 22.april holdt sognerådet møde i Skærup skole. Rådet vedtog at få tegning og overslag over opførelse af en ny skole, hvilket søges fremskaffet inden fredag den 2.maj til nyt sognerådsmøde. Hvis det vedtages at bygge en ny skole, da at afhænde den gamle skole til nedbrydning til Bendt Schmidt for 1000 kroner. Han skal nedbryde og rydde pladsen samt have 2 kakkelovne og et komfur. 
(Niels Nielsen på Skærup Østergaard solgte "Kohaven" til Bendt Schmidt, som byggede en ejendom af materialerne fra den gamle rytterskole.) 
Grundsten og trappesten må han ikke bortfjerne. Rådet vedtog at optage Et lån på 14000 kroner til bygningen. 
1913, den 2.maj vedtoges bygning af en ny skole, men "tavlen i den gamle skole må selvfølgelig ikke medfølge i handelen", når Bendt Schmidt fjerner skolen. 
1913, den 12.juni. Sognerådet antager et tilbud på det samlede arbejde ved opførelsen af den nye skole fra murermester Platz, Mølholm, for samlet entreprise på 7424 kroner. 
Inden embedsbogen lægges væk, bør dog lige omtales, at skolen lejlighedsvis blev visiteret: 
Et par udpluk: "Den 22..Oktober 1901 visiterede jeg Skærup Skole. Den ældre Lærer arbejder ufortrødent og har en jævn og forstandig maade at tale med Børnene paa .. Resultaterne er i det Hele tilfredsstillende. Frederik Zeuthen" (Den ældre lærer må være Søren Lauridsen Kragh, der på det tidspunkt havde været lærer ved skolen i 38 år.)" Den 3. Oktober 1918: Tilset Gymnastikken Niels Bukh. (Bemærk den myndige Niels Bukhs faste håndskrift.)

Lærere ved Skærup skole 1913-1959:
9. 1.november 1913-1.juni 1942: Thorvald Nielsen Holt. Født 27.apri11872 i Vebbestrup sogn som søn af gårdejer Ole Chr. Nielsen Holt og hustru Ane Kirstine Jensen. - Han fik lærereksamen fra Skaarup seminarium i 1904. Lærer i Hundstrup, Svenstrup, Kværndrup, Ellidshøj, og kom så til Skærup, hvor der var 33 ansøgere til stillingen. 
Han tog sin afsked l. juni 1942 p.g.a. alder og nød sit otium sammen med hustruen Martha i villa "Gimle" på Fredericiavej vis a vis mejeriet.- Han døde 12.februar 1964, 87 år gammel. 
10. Fra 1942 til 1944 var A. M. Andersen enelærer ved Skærup skole. Han var født l .maj 1916 og fik sin lærereksamen 1941. 
11. Fra 1.august 1944 til 1955 var Frederik Skovmand-Jørgensen enelærer ved Skærup skole. Han var født 31.maj 1904 og fik sin eksamen 1930. 
12. 25.marts 1955 kaldede Vejle Amts Skoledirektion enelærer ved Mindstrup skole i Hvejsel kommune Peter Niels Petersen til enelærer ved Skærup skole fra den 1. april 1955 at regne. 
Peter Niels Petersen er født 16.juli 1914 og er 1939 gift med Mette Margrethe Pedersen, født 15.april 1919. Peter Petersen tog lærereksamen i 1937 på Jelling seminarium. Han tog sin afsked i 1976, og han døde 14.juli 1981. 
Da undervisningen i 1959 ophørte for Skærup skoles vedkommende, idet eleverne blev overflyttet til den nye centralskole i Smidstrup, flyttede Peter Petersen med derover og var der til pensioneringen. 
I 1954 vedtog Smidstrup sogneråd at bygge en centralskole. Efteråret 1959 stod den færdig. Kort før færdiggørelsen modtog Smidstrup kommune en henvendelse fra Skærup sogneråd angående muligheden af et evt. skoleforbund mellem de to kommuner. 
Efter et fællesmøde mellem de to sogneråd vedtoges enstemmigt at etablere det påtænkte skoleforbund. - De to kommuners beboere blev orienteret herom, og efter positive reaktioner kunne de to kommuners skolekommissioner enstemmigt vedtage den nye ordning. 
Ved sommerferiens begyndelse 1959 nedlagdes 5 skoler i Smidstrup sogn samt Skærup og Linnet skoler i Skærup sogn. 
De originale indskrifts plader fra rytterskolerne i Smidstrup og Skærup fandt plads i aulaen i centralskolen. - Pladen fra Skærup var tidligere blevet flyttet fra rytterskolen hen til skolen, der 1913 blev bygget på Nederbyvej. 
Og for lige at gøre Skærup skole færdig, så blev bygningen og en stor have efter en del forhandlinger mellem lærer Petersen og sognerådet solgt til Petersen i efteråret 1963 for 35000 kroner.

(uddrag af Skærup bogen, samlet af Thorkild Thomsen og Preben Mikkelsen)