Rytterskolerne


Den, der går ind ad døren til Smidstrup-Skærup Centralskoles aula vil bemærke to tilsyneladende ganske ens sandstenstavler indmuret i væggen på hver sin side af døren. 
Tavlerne bærer begge følgende latinske indskrift:
Hanc Scolam, Hujusq ad instar Ducentas Quadraginta in Circulis ad perpetuo alendas duodecim Cohortes Equestris, a me institutis, fundavi
Oversat til dansk: Denne skole og 240 magen til har jeg grundlagt 1721 i de af mig indrettede distrikter, der bestandig skal underholde 12 rytterafdelinger.
Herudover findes kong Frederik d. Fjerdes kronede og spejlvendte navnetræk, og endvidere er på begge sten - med enkelte ganske uvæsentlige forskelle - indhugget følgende vers i tidens danske sprog:

Halvtredsindstyve år, GUD har DU mig opholdet 
At Sygdom Kriig og Pest mig intet ondt har voldet. 
Thi Yder jeg min Tack; og breder ud DIT Navn. 
Og bygger Skoler op, de Fattige til Gavn. 
GUD lad i dette Værk DIN Naades fylde kjende. 
Lad denne min Fundatz bestaa til Verdens Ende 
Lad altid paa min Stool en findes af min Ætt, 
Som mener DIG MIN GUD! OG DISSE SKOLER Rætt.
(Uddrag af skoleinspektør S. Ellkier Pedersens hæfte om Smidstrup - Skærup centralskole.)

Om rytterskolerne.
Ryttergods var Krongods, udlagt 1670 til underhold af det dengang oprettede nationale danske rytteri. Det omfattede 30.000 tdr. hartkorn. Dets bønder skulle selv tjene til hest eller underholde en rytter mod frihed for afgiften. I hele landet var der udlagt 12 rytterdistrikter. 3 af disse lå i Jylland.
I 1721, i Frederik IV's regeringstid, oprettedes i de 12 rytterdistrikter såkaldte rytterskoler. Formålet var ikke mindst at bibringe børnene en solid kristendomsundervisning ud over de helt nødvendige færdigheder i skrivning og regning. Rytterskoler opførtes med 20 skoler på hvert af de 12 ryttergodser, altså i alt 240. De blev bygget over samme recept og var særdeles velbyggede. 
Til hver skole blev udlagt 280 td. hartkorn. Dette gjaldt ikke Skærup rytterskole, der kun kunne mestre 257 tdr. 4 skp. 3 fj. Der manglede 22 td. 3 skp. l fj, og denne mangel betaltes af kirkekassen med 1 rd. 3 mark 13 sk. 
Til Skærup Skoledistrikt hørte foruden sognets hele hartkorn en del af Store Velling og 2 halvgårde i Lille Velling og hele Vinding sogn på nær en gård.
I 1815 ændredes skoledistrikterne. 
I Smidstrup-Skærup oprettedes 2 skoledistrikter. Vinding blev fritaget for at betale til Skærup, mens Svinholt by gik til Vinding skole. Lille og Store Velling samt Klattrup blev ansatte til at yde skolebidrag til Skærup. 
En del af børnene søgte fortsat Smidstrup skole, men børnene fra Lille Velling og Foldsted skulle gå i Skærup skole.