linnet skole


Linnet gamle skole 1920


Metha Lange

Første skole bygget i 1877, nuværende adr. Højløkkevej 46.
Til den anden skole blev grundstenen nedlagt  den 20.juni 1928. Nuværende adr. Højløkkevej 28. I 1959 blev undervisningen flyttet til den nye centralskole i Smidstrup. Efter at beboelserne bredte sig til de nordvestlige dele af Skærup sogn omfattende Kappelager, Linnet og Svinholt, opstod et behov for en skole i Linnet.
Den første skole derude blev oprettet 1877. - Den første lærer var Frederik Møller. som var lærer fra 1877 til 1898. - I folketællingen 1880 læser vi: Frederik Møller, 25 år, gift, født i Them sogn i Aarhus amt, skolelærer Ananine Karoline f. Bentzen, 24 år, hustru, født i Jelling sogn, Vejle amt. De fik to sønner Lærer Møller i den gamle Linnet skole skal have været en vældig foregangsmand. Han startede som den første i landet indsamling af æg på andelsbasis. Hver uge kørte en vogn rundt og samlede æggene, som blev vejet og afregnet kontant på stedet og derefter kørt til en samlecentral i Vejle. - Af kontrolhensyn blev hvert æg stemplet med et nummer for de enkelte kredse. Skærup fik nr. l! Andelsæggene blev til "Dansk Andels Ægeksport", som blev landsdækkende og eksporterede æg til især England. - Det er vel værd at prale med, at Linnet er det sted, hvor foretagendet startede!

I et leksikon fra 1937 står om Dansk Andels Ægeksport: 
"Ca. 25 % af dansk ægeksport foregår nu gennem andelsbevægelsen. - Fra slutningen af
I 1880-erne kom alvorlige klager fra England over vore ægs kvalitet. 1895 stiftedes da D.A.Æ. med det formål at støtte producenterne for bedst mulig kvalitet, men også sikre afsætningen og priserne ved at garantere et frisk og godt produkt. 
Dette nåedes ved stempling af æggene med dato og ægsalgs-kredse. Hvert æg kunne spores tilbage fra sidste forhandler til første producent. - D.A.Æ. har (1937) ca700 æg salgskredse over hele landet Æggene samles i ægsamlingssteder, går videre til pakkerier for at undersøges og emballeres. - 1934 var den samlede omsætning 17 millioner kroner."

Den næste lærer blev Martin Kjær fra 1898 til 1902. Han var født 16.april1875 i Jelling og kom hertil fra Gammelby. I 1900 blev han gift med Helga Vaaben, født 25.januar 1877 i Ellinge i Svendborg amt. 
Fra 1902 til 31.december 1941 var Erik Eriksen lærer. Han var født 22.december 1876 i Vandsted. Han blev gift 25.juni 1903 med Julie Marie Andersen, født 8.juni 1879 i Vindelev, datter af landmand Anders Helmansen og Dorthea Marie Sørensen. 
Under en vakance ansættes en vikar fra 1.januar 1942. Det var Niels Nikolajsen. Uden at det er nævnt i sognerådsprotokollen må en ny lærer være blevet ansat. Sognerådet får nemlig 23.september 1942 en ansøgning fra lærer Josefsen, Linnet, om en kakkelovn. - Han får af skoledirektionen bevilget afsked fra l. december 1949. 
Den næste i rækken af lærere ved Linnet skole er Hermann Andersen. Han kom fra Nylars skole på Bornholm og er fra 1.marts 1950 kaldet til lærer ved Linnet skole.
Hvornår han får sin afsked er ikke nævnt, men 12.januar 1955 meddeler Vejle Amts Skoledirektion, at Valdemar Pedersen Rask er ansat som enelærer ved Linnet skole fra l. februar 1955 at regne. Han er født 6.september 1896. 
Og da den nye skole i Smidstrup blev taget i brug i 1959, flyttede Rask ligesom børnene derover. Han blev pensioneret pga. alder pr. l. oktober 1964.

Den i 1959 nedlagte skole i Linnet var ikke den oprindelige fra 1877. I 1928 havde sognerådet besluttet at lade en ny skole opføre. 28.marts 1928 bevilgede amtsrådet 1500 kr. til at erhverve en grund på 6 skp. land til en ny skolebygning. Der blev optaget et lån på 14.000 kroner, som sammen med den sum, salget af den gamle skole med dertil hørende 9 tønder land jord kunne indbringe, skulle dække udgifterne til opførelse af en ny skole. 
Licitationen forelå 12.maj 1928 med et samlet beløb på 10.609 kroner. Den 20.juni 1928 nedlagdes grundstenen under skorstensrøret mellem skolestuen og opholdsrummet. En flaske indmuredes indeholdende en redegørelse for skolen og dens historie, et fotografi af den første Linnet skole og et udklip af Vejle Amts Folkeblad. 
Da den nye skole skulle indvies og tages i brug, blev der lavet et symbolsk optog, hvor alle skolebørnene med flere gik fra den gamle skole hen til den nye, og man medbragte en spand/gryde, hvori kakkelovnsilden fra den gamle skole blev bragt hen til den nye og anvendt til optænding der. 
Den gamle skole blev solgt 1928, og hvad der fremover er sket med den, kan man se under adressen Højløkkevej 46. 
Og den nye skole var som fortalt i brug til 1959, hvorefter den til 1964 fungerede som tjenestebolig for lærer Rask. Da han fratrådte, blev den solgt. Se videre under Højløkkevej 28. 
(Uddrag af Skærup- bogen skrevet /samlet af Preben Mikkelsen m.fl)